top of page

프로젝트명. (키즈카페) 점핑몬스터 강원속초점

연도. 2018

장소. 강원 속초시 청초호반로 78

면적. 283㎡ - 85.6py

마감. 웨인스코팅 / 필름 / 노출천장 / 레일조명 / 벽쿠션

1.JPG
2.JPG
3.JPG
4.JPG
5.JPG
bottom of page